Contoh Pidato Bahasa Jawa
Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Posted on
Contoh Pidato Bahasa Jawa

Jika Pernah Berpidato, kamu mungkin lebih sering menggunakan pidato bahasa indonesia dan jarang pidato menggunakan bahasa jawa, ini berlaku pula untuk orang di pulau jawa, kami melihat penggunaan bahasa jawa untuk berpidato hanya sering di lakukan di desa-desa namun ketika sudah di instansi formal tentu penggunaan bahasa indonesia lebih di uatamakan.

ini di perkuat dengan pembelajaran di sekolah, justru kita lebih sering di ajarkan pidato indonesia dan inggris di bandingkan dengan pidato berbaha jawa, padahal menurut kami, selain cakap berbahasa indonesia, memahami dan cakap berpidato jawa salah satu hal yang perlu kita asah. selain untuk meningkatkan skill kita dalam komunikasi bahsa jawa juga sebagai pelestari warisan budaya.

bagi masyarakat jawa khususnya di desa-desa, pidato menggunakan bahasa jawa akan terlihat lebih sopan dan di terima karena jawa kental dengan keramahtamahannya dan kelembutannya. untuk itulah dalam pidato kali ini kami ingin memberikan beberapa contoh sederhana pidato bahasa jawa yang tentunya bisa kamu gunakan dalam penyampaikan pidato di desa-desa.

Berikut Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Pendidikan Nasional

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dhumateng para bapak ibu ingkang kinormatan.

Sepindah, sumangga kita ngaturaken syukur dhumateng gusti Allah SWT ingkang sampun maringi nikmat lan rahmat saenggo kita saget kempal wonten mriki kangge ngengeti pendidikan nasional.

Kapeng kalehipun, Sholawat ugi salam mugiya kaunjuk dhumateng nabiyullah Muhammad SAW ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun mbenjang wonten dinten kiyamat.

poro bapak/ ibu ingkang kinormatan, Sanget perlu kita sedaya sumerapi pemerintah bangsa indonesia dan dalam kitabipun UUD 1945 sampun wonten program wajib belajar 9 tahun.

Wekdal nabi menika tasih gesang nempel wonten program lan perintah wajib belajar kagem umat. Perkara niku sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan ingkang apa kang sedya. Boten dados umat ingkang bodo. Menika uga pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Pados ilmu niku tekan negeri cina mboten nopo-nopo. Ing agami Islam meniko, kita diwanti-wanti madosi ilmu kanti tebih.

Para hadirin ingkang kinurmatan. Ing dinten hari pendidikan nasional punika, monggo kita sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu, menika ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubungan kaliyan gesang ing dunyo lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

cekap sementen ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak ibu guru sekolah ……..

Sedaya kanca-kanca seperjuangan ingkang kawula tresnani.

Langkung rumiyin monggolah kita sesarengan ngunjukaken takwa lan syukur dhumateng Allah, ingkang sampun amaringi sedaya kanikmatan dumateng kita, lan sahingga kita saged makempal sesarengan wonten ing ruangan menika.

Sholawat ugi salam mugiya kaunjuk dhumateng nabiyullah Muhammad SAW ingkang kita tenggeh-tenggeh syafaatipun mbenjang wonten dinten kiyamat.

Hadirin ingkang kawula hormati, jumenengipun kula wonten mriki badhe nyampeaken sesorah pentingipun pendidikan.

Micara bab pendidikan punika pembahasane wiyar sanget, pramila ing sesorah menika kula persingkat mawon.

Pendidikan niku identik kaliyan lembaga sekolah, pondhok pesantren, bimbel lan sak piturute. Wonten ing sekolahan para siswa diwenehi pendidikan ugi wawasan pemerintahan, wawasan ilmu alam, wawasan ilmu sosial, ilmu agama lan sak piturute. Ananging pendidikan niku mboten ing sekolah formal mawon koyo SD/MI SMP/MTS SMA/MA lan sak piturute. Sebab menungso urip meniko kedah selalu belajar wonten ing pundikemawon tempat, ora mung nanging ning sekolah.

Hadirin ingkang kinurmatan

Pendidikan ingkang penting sanget inggih punika wawasan ugi akhlak budi pekerti, sebab sang saya majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia niki saya amburadul, saya rusak amargi kurang benteng ilmu agama ugi ilmu akhlak tata krama. Mula tugas para guru saha wali murid kudu nemeni anggene ndidik para puta-putri terutamanipun ndidik akhlak supadoos bener lan pinter.

Contonipun kemerosotan akhlak budi pekerti niku katah sanget mulai saking griya kalih tiyang sepahipun. Sakniki sampun jarang kita mireng putra-putri matur kaleh tiyang sepah ngagem bahasa krama, sing katah nggih ngagem ngoko. Padahal bahasa ingkang sae kangge tiyang sepah inggih meniko bahasa krama luwih-luwih krama inggil.

Hadirin ingkang berbahagia

Manfaat pendidikan kagem generasi muda niku katah sanget, inggih punika ndidik supados poro siswa saged mangertosi ilmu umum, saget mangertosi ilmu agama, saget mangertosi ilmu adab lan ugi tatakrama. Mula bocah-bocah sing ora padha gelem sekolah ayo padha diajak supados gelem melbu sekolah maning, sebab menawi putra-putri generasi penerus mboten purun sekolah mangke saged ngrasakke piyambak gelane ora sekolah lan rugi sanget.

MEKATEN, LAN CEKAP SEMANTEN INGKANG KULA ATURAKEN , MUGI – MUGI KULA LAN PANJENENGAN SEDAYA KALEBET TIYANG ISLAM INGKANG PIKANTUK RAHMAT, LAN RIDHANIPUN ALLAH SWT. AMIN

KIRANG LANGKUNGIPUN NYUWUN PANGAPUNTEN

BILLAHITUAFIK WAL HIDAYAHWASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

Menika sekedhik sesorah ingkang saget kawula aturaken, migaya manfaat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *